राजस्व बाँडफाँट महाशाखा

यस महाशाखाले संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने कार्यमा आयोगलाई सहयोग गर्दछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्व असुलीमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरुको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आयोगलार्इ मद्दत गर्ने, तीनै तहका सरकारहरुबीच राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न उपयुक्त उपायहरु सिफारिस गर्न आयोगलार्इ मद्दत गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलार्इ गरिने राजस्व बाँडफाँटको नीति र वितरणको आधार तयार गर्न सहयोग पुर्याउने तथा स्थानीय तहले लिने ऋण सम्बन्धी नीति तथा आधार तयार गरी सम्बन्धित सदस्यमार्फत् आयोगमा पेश गर्ने कार्य पनि यस महाशाखाको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ।