फोटो सूची

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८० पेश गरिएको

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८० पेश गरिएको

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८० पेश गरिएको

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८० पेश गरिएको